Eksynyt oon tukiviidakkoon

Tiloilla jätetään parhaillaan tukihakemuksia, jotka tulisi olla tehtynä viimeistään 17.6.2019. Myöhässä lähetetyistä hakemuksista aiheutuu vähennyksiä tukeen ja 12.7.2019 jälkeen laitetut hakemukset hylätään kokonaan. Tukien hakemisen jälkeen alkavat peltotukien valvonnat.

Tuet ovat maatiloille keskeinen osa tuloa, koska ruoan hinta aleni EU jäsenyyden myötä. Olen kirjoittanut aiemmin, kuinka byrokratia lisää maatiloilla työmäärää. Halusinkin lähteä jakamaan tietoa, kuinka tuet käytännössä vaikuttavat viljelijän arkeen. Vuosi sitten Eurooppalainen maaseutupolitiikka -kurssilla opiskelimme maatalouden tukipolitiikka ja kurssiin liittyen keräsin tietoa tukien velvoitteista. Voin jo vähän varotella listan olevan pitkä. Alla oleva tukien muistilista koskee kasvinviljely tilaa, niin voitte arvata tuleeko listalle mittaa eläintiloilla.

Tuista aiheutuvat velvoitteet : Case viljatila

Muistilista täydentävistä ehdoista

(Useimpien viljelijätukien ehtona on täydentävien ehtojen vaatimusten noudattaminen.)

Hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimukset

 • Vesistöjen ja valtaojien varsille jätetään vähintään metrin levyinen piennar
  • Ei saa muokata, lannoittaa tai käsitellä kasvinsuojeluaineilla (poik. pesäketorjunta)
  • Nurmikasvillisuuden kylväminen heti olosuhteiden salliessa, jos kasvillisuus tuhoutunut tai vaurioitunut
 • Maaperän kunnosta huolehtiminen
  • Suojakaistat
   • Ei saa lannoittaa viittä metriä lähempänä vesistöä
   • Lannan ja orgaanisten lannoitteiden pintalevitys sallitaan seuraavan viiden metrin vyöhykkeellä vesistöstä, jos pelto muokataan vuorokauden kuluessa levityksestä
  • Huolehdi eroosion ehkäisemisestä (kasvipeitteisyys, viljelymenetelmät)
 • Hukkakaura ja jättiputki on torjuttava lainmukaisesti, mikäli niitä esiintyy
  • Esiintymistä tarkkailtava esimerkiksi kävelemällä pellot läpi sekä viljelytoimia tehdessä. Mikäli kyseisiä kasveja esiintyy, torjunta voidaan hoitaa kitkemällä, mekaanisesti tai kemiallisesti riippuen esiintymän laajuudesta. Ilmoitus ohjeiden mukaisesti kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­sel­le.
 • Viljele hyvän maatalouskäytännön mukaisesti tuottaen korjuu- ja markkinakelpoinen sato
  • Paikallisten olosuhteiden huomioiminen: ilmastolliset (lyhyt kasvukausi, lämpösumma, sateiden ajoittuminen, talven ankaruus, hallanvaara), maaperälliset (maaperän happamuus, ravinteikkuus/ravinneköyhyys jne.)
  • Viljelytoimien tarkoituksenmukaisuus, tavoitteena tasainen itäminen ja kasvusto. Oikein ajoitetut viljelytoimet ja sopivan viljelyalustan luominen siemenille
  • Valitaan alueelle sopivat viljelykasvit ja -lajikkeet sekä kylvetään riittävällä siemenmäärällä. Tila huomioi viljelyvyöhyke suositukset ja kuinka kasvukausi sekä tehoisalämpösumma riittävät valituille lajikkeille
  • Kylvö viimeistään 30.6 tai heti olosuhteiden salliessa.
  • Kasvinsuojelusta huolehtiminen.
   • Ennaltaehkäisevät, me­kaa­ni­set, bi­o­lo­gi­set ja fysikaaliset, kemikaaliset torjuntakeinot tai kas­vin­vuo­ro­tuk­sen avul­la

Lakisääteiset hoitovaatimukset

Lannan ja lannoitteiden käsittely

 • Lannoitus ainoastaan 1.4.-31.10.
  • Poikkeus: lannan levitys marraskuun loppuun, mikäli suuret sademäärät ja vähäinen haihdunta ovat estäneet lannoituksen kasvukauden aikana
 • Lannoituksessa otettava huomioon kes­ki­mää­räi­nen sato­taso, vil­je­ly­vyö­hy­ke, kas­vin­vuo­ro­tus ja maa­laji (selvitettävä)
 • Lanta levitetään pellolle, niin ettei valumia joudu vesistöön eikä pohjamaa tiivisty:
  • Lannoitetta ei levitetä lumi­peit­tei­seen tai rou­taan­tu­nee­seen eikä ve­den kyl­läs­tä­mään maa­han
  • Lannoitteita ei levitetä viittä metriä lähemmäksi vesistöä
   • Eläinten rantalaidunnus on sallittu
 • 15.9. alkaen kasvipeitteisinä talven yli säilytettäville peltolohkoille lantaa ja orgaanisia lannoitevalmisteita levitetään vain sijoittamalla, ellei kyseessä ole syksyllä kylvettävän kasvin kylvöä edeltävä lannan levitys
 • Pintalevitetty lanta täytyy mullata tai kyntää vuorokauden kuluessa.
 • Lannoituksen suunnittelussa otetaan huomioon:
  • Typpilannoituksessa käytetään kas­vi­laji­koh­tai­sia enim­mäis­mää­riä
  • Tuotantoeläinten lannassa ja lantaa sisältävissä orgaanisissa lannoitevalmisteissa levitettävä koko­nais­ty­pen mää­rä saa olla enin­tään 170kg/ha vuodessa
  • Liukoisen typen sallitun enimmäismäärän noudattaminen
  • Liukoisen typen levitysmäärä jaetaan vähintään kahteen erään, joiden levityksen välissä kaksi viikkoa, mikäli liukoisen typen enimmäismäärä ylittää 150 kg/ha vuodessa
  • Syk­syl­lä 1.9. al­ka­en tuo­tan­to­e­läin­ten lan­nas­sa ja or­gaa­ni­sis­sa lan­noi­te­val­mis­teis­sa le­vi­tet­tä­vän liu­koi­sen ty­pen mää­rä saa olla enin­tään 35kg/ha
   • Syksyllä levitetyn liukoisen typen määrä huomioidaan osana seuraavan viljelykasvin lannoitusta
 • Kirjanpito lannoituksesta
  • Tiedot kas­vu­loh­koit­tain pel­to­jen ra­vin­ne­li­säyk­seen käy­te­tyn lan­nan ja or­gaa­nis­ten lan­noi­te­val­mis­tei­den ja typ­pi­lan­noit­tei­den mää­räs­tä, sekä nii­den si­säl­tä­mäs­tä liu­koi­ses­ta ty­pes­tä ja koko­nais­ty­pes­tä, sato­ta­sois­ta, maa­la­jis­ta ja ajan­koh­dis­ta, jol­loin lan­taa tai or­gaa­nis­ta lan­noi­te­val­mis­tet­ta on le­vi­tet­ty pel­lol­le.

Kasvinsuojeluaineet

 • Laki kasvinsuojeluaineista
 • Kasvinsuojeluaineita käytettävä ja säilytettävä oikein
  • Käytetään vain Suomessa hyväksyttyjä kasvinsuojeluaineita
  • Noudatetaan käyttörajoituksia vesistöjen läheisyydessä
  • Noudatetaan toistuvan käytön rajoitusta
  • Käytetään myyntipäällysmerkintöjä noudattaen ja säilytetty erillään elin­tar­vik­keis­ta ja re­huis­ta sekä las­ten ulot­tu­mat­to­mis­sa myyn­ti­pääl­lyk­ses­sä an­net­tu­jen oh­jei­den mu­kaan. Säilytetään kuivassa, viileässä tilassa auringolta ja jäätymiseltä suojattuna lattiakaivottomassa tilassa.
  • Kirjanpito
   • käyttämistään kasvinsuojeluaineista ja niiden nimistä, käyttöajoista ja annoksen suuruudesta, kasvinsuojeluaineen käyttöalasta, kohteena olevasta viljelykasvista
   • Ympäristökorvaukseen sitoutuneiden viljelijöiden pitää kirjata myös kasvinsuojeluaineen käytön syy
   • Ympäristökorvaukseen sitoutuneen tilan tulee säilyttää kirjanpito vähintään 4 vuotta sitoumuskauden päättymisen jälkeen
 • Lisätietoa kasvinsuojelusta Tukesin sivuilta

Alkutuotantopaikkojen vaatimukset kasvinviljelytila

 • Ilmoitusvelvollisuus kun­nan elin­tar­vi­ke­val­von­ta­vi­ran­o­mai­sel­le (il­moi­tus alku­tuo­tan­to­pai­kas­ta).
 • Biosidejä käytetään oikein ja niiden käytöstä pidetään kirjanpito, joka säilytetään vähintään 3 vuotta
 • Kasvinsuojeluaineiden tarkoituksenmukainen käyttö ja kirjanpito niiden käytöstä. Säilytys vähintään 3 vuotta.

Esimerkkejä muista tukiehdoista:

Perustuki

 • Voi saada aktiiviviljelijä, jolla on tukikelpoista maatalousmaata ja tukioikeuksia. Määrä perustuu tukikelpoiseen pinta-alaan ja tukioikeuksien määrään tukihakuvuonna
 • Haetaan viherryttämistuen kanssa
 • Vuo­sit­tain ilmoitettava tilaa kos­ke­vaa tie­dot, tuki­ha­ke­muk­sel­la haettava pe­rus­tu­kea sekä tuki­oi­keuk­sien ak­ti­voi­mis­ta ja il­moi­tet­ta­va tie­dot pe­rus- ja kas­vu­loh­kois­ta. Ilmoitetaan kaikki käytössä ole­va maa­ta­lous­maa
 • Tilan tulee noudattaa kaikella maatalousmaalla täydentäviä ehtoja

Viherryttämistuki

 • Tila hakee myös perustukea, joten viherryttämistuen vaatimukset koskevat tilan kaikkia tukikelpoisia hehtaareita
 • Viljelyn monipuolistamisen velvoite
  • Viljeltävä vähintään kahta eri viljelykasvia ja Pää­kas­vin osuus saa olla enin­tään 75 % pel­to­a­las­ta.

Ympäristökorvaus

Yleiset edellytykset:

 • Viljelijän tulee olla aktiiviviljelijä ja peltoa hallinnassaan koko sitoumuskauden vähintään 5 hehtaaria si­tou­muk­sel­la ole­vaa kor­vaus­kel­pois­ta pel­to­alaa tai vä­hin­tään 1 heh­taa­ri si­tou­muk­sel­la ole­vaa kor­vaus­kel­pois­ta pel­to­alaa vuo­sit­tain puu­tar­ha­kas­vien vil­je­lys­sä.

Myöntämisen edellytyksenä:

 • Täydentävien ehtojen noudattaminen.
 • Maatalousmaan säilyttäminen:
  • Maatalous maa pidetään avoimena
 • Maatalousmaan käytöstä muuhun kuin maataloustoimintaan on annettu myös ohjeet ympäristökorvauksen sitoutumisehdoissa
 • Tukihakemuksessa ilmoitettava, mikäli maatalousmaa siirretään pois maatalouskäytöstä

Ympäristökorvauksen vähimmäisvaatimukset

 • Lannoitus
  • Vä­him­mäis­vaa­ti­muksen mu­kaan saa fosforia le­vit­tää pel­to­heh­taa­ria koh­den enin­tään 325kg/ha/5v maa­ta­lou­des­sa ja 560 kg/ha/5v puu­tar­ha­ta­lou­des­sa. Loh­ko­muis­tiin­pa­noi­hin merkintä 5 -vuoden lannoituskauden alkamisesta. Tila­koh­tai­sen toi­men­pi­teen lan­noi­tus­ta­sot ovat vä­him­mäis­vaa­ti­muk­sia tiu­kem­mat. 
  • Lannoituksessa huomioidaan täydentävissä ehdoissa annetut vaatimukset mm. lannanlevityksestä
 • Kasvinsuojeluaineiden käyttö
  • Kasvintuhoojien ennaltaehkäisevät viljelytekniset torjunta- ja hävittämisvaihtoehdot (integroidun torjunnan periaatteiden noudattaminen)
   • Monipuolinen viljelykierto, asianmukainen viljelytekniikka, kuten sopiva kylvöalusta ja -ajankohta.
   • Ennaltaehkäisyä edesauttavat myös kestävät lajikkeet, sertifioidun siemen käyttö, tasapainoinen lannoitus, kalkitus, ojitus ja kastelu, hyvä viljelyhygienia (laitteiden puhdistus ja huolto) sekä asianmukaiset kasvinsuojelutoimet.
  • Kasvintuhoojien seuranta
   • Kentällä tarkkailu, varoitus-, ennuste- ja varhaishavannointijärjestelmä palveluiden ja neuvojien käyttö tarpeen mukaan. Esimerkiksi Kasperia voi käyttää tässä apuna.
  • Kasvinsuojelutoimenpiteestä päättäminen
   • Seurannan tulosten perusteella päätetään, toteutetaanko kasvinsuojelutoimenpiteitä, miten ja milloin. Kynnysarvojen käyttäminen mahdollisuuksien mukaan. Kasper palvelusta löytyy myös suomalaisia torjuntakynnyksiä.  
  • Muut kuin kemialliset kasvinsuojelumenetelmät
   • Käytetään bi­o­lo­gi­sia, fy­si­kaa­li­sia, me­kaa­ni­sia tai mui­ta kuin ke­mi­al­li­sia me­ne­tel­miä ennen kemiallisiin menetelmiin ryhtymistä.
  • Kasvinsuojeluaineiden käytön ja torjuntatoimien rajoittaminen sekä resistanssin ehkäiseminen
   • Kasvinsuojeluaineita ja muita torjuntatoimia käytetään, vain kun se on välttämätöntä. Ennaltaehkäisy ja kasvuston tarkkailu tärkeää. Torjuntakynnykset.
   • Valitaan mahdollisimman hyvin torjuttavaan tuhoojaan soveltuva kasvinsuojeluaine, jolla mahdollisimman pienet haittavaikutukset ihmisten terveydelle, muille eliöille ja ympäristölle.
   • Käyttämällä suotuisissa olosuhteissa alimpia suositeltuja kasvinsuojeluaineen käyttömääriä, pidentämällä levityskertojen väliaikaa ja käsittelemällä vain osa kasvustosta voidaan vähentää kasvinsuojeluaineiden käyttöä.
   • Käytön vähentämisessä huomioitava, ettei kasvintuhoojille pääse kehittymään resistenssiä kasvinsuojeluaineelle mm. käyttämällä eri tehoaineryhmiin kuuluvia kasvinsuojeluaineita ja sopivia määriä. 
  • Kasvinsuojelutoimien tulosten tarkastelu
   • Kasvinsuojelun suunnittelussa käytetään apuna edellisten vuosien kasvinsuojelusta pidettyä kirjanpitoa, jonka perusteella nähdään, kuinka kasvinsuojelussa on onnistuttu.
  • Lohkokohtaisessa kirjanpidossa oltava merkattuna kasvinsuojeluaineen nimi, käyttömäärä, ajankohta, käyttökohde, havaitut taudit ja tuholaiset, syy kasvinsuojeluaineen käyttöön ja muut toteutetut kasvisuojelutoimenpiteet.
  • Kasvinsuojeluaineita käyttävällä henkilöllä oltava voimassa oleva kasvinsuojelututkinto. Voimassa 5 vuotta.

Tilakohtainen toimenpide: Ravinteiden tasapainoinen käyttö

 • Viljelijän on tehtävä vuosittainen viljelysuunnitelma, viiden vuoden viljelysuunnitelma, viljavuustutkimus viiden vuoden välein (linjanäytteenotossa joka kolmas vuosi), peltomaan laatutesti kerran sitoumuskauden aikana ja lohkokohtaiset muistiinpanot sekä suojakaistojen ja moni­muo­toi­suus­kais­to­jen pe­rus­ta­mi­nen ja ym­pä­ris­tö­kor­vauk­sen yh­den päi­vän kou­lu­tuk­seen osal­lis­tu­mi­nen tai ym­pä­ris­tö­kor­vauk­sen verk­ko­ten­tin suo­rit­ta­mi­nen sekä ym­pä­ris­tö­kor­vauk­sen lan­noi­tus­a­si­at.
  • Vesistöön rajoittuvien peruslohkojen vesistön puoleisella reunalla on vähintään 3 metriä leveä suojakaista
  • Koulutuspäivävaatimus on sitoutumiskauden osalta täytetty
 • Lannoitus: Typpi pääkohdat
  • Toteutus lohkokohtaisesti huomioiden kasvi, maan multavuus ja satotasot
  • Epä­or­gaa­nis­ten ja or­gaa­nis­ten lan­noi­te­val­mis­tei­den sekä koti­e­läin­ten lan­nan si­säl­tä­mät ra­vin­teet sekä mui­den pel­loil­le le­vi­tet­tä­vien ai­nei­den ra­vin­teet (jos ne ovat il­moi­tet­tu lan­noi­te­val­mis­teen tuo­te­se­los­tees­sa), lasketaan käytettyihin ravinnemääriin.
  • Lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden liukoinen typpi otetaan kokonaan huomioon
  • saa­vu­te­tun sato­ta­son pe­rus­teel­la voidaan typpilannoitusmääriä lisätä rajoitetusti
 • Lannoitus: Fosfori pääkohdat
  • Toteutus loh­ko­koh­tai­ses­ti kas­vin, maan vil­ja­vuu­den ja sato­ta­son pe­rus­teel­la
  • epä­or­gaa­nis­ten että or­gaa­nis­ten lan­noi­te­val­mis­tei­den ja koti­e­läin­ten lan­nan si­säl­tä­mät ra­vin­teet sekä mui­den pel­loil­le le­vi­tet­tä­vien ai­nei­den ra­vin­teet, jos ne on il­moi­tet­tu lan­noi­te­val­mis­teen tuo­te­se­los­tees­sa ja ra­vin­teis­sa le­vi­te­tään fos­fo­ria enem­män kuin kilo heh­taa­ril­le vuo­des­sa, lasketaan käytettyihin ravinne määriin
  • Ei lasketa kemiallisia aineita, jotka tarkoitettu fosforin pidättämiseen
  • Kokonaisfosforin huomioiminen lannoituksessa
  • Lannoituksessa voidaan käyttää 5 vuoden fosforintasausta

Lohkokohtaisten toimenpiteiden valinta

 • Esimerkkejä lohkokohtaisista toimenpiteistä:

Ympäristönhoitonurmet:

 •  a) suojavyöhykkeet
  •  eli viljelijä perustaa ja ylläpitää sitoumusalalla monivuotisen nurmikasvuston. Suojavyöhyke on 3 m leveä, monivuotinen, lannoittamaton ja kasvinsuojeluaineilla käsittelemätön nurmi.
  • Kas­vus­to on nii­tet­tä­vä vuo­sit­tain kas­vu­kau­den ai­ka­na ja niitetty kasvusto korjata pois
  • b) luonnonhoitopeltonurmet
   • Tulee olla samalla alalla vähintään 2 vuotta
   •  Nii­tet­tä­vä joka toi­nen vuo­si tai rikkojen torjumiseksi joka vuosi. Niitto keskeltä reunoille päin tai keskelle jätettävä niittämätön kaista, jos niitto aloitetaan reunoilta on huomioitava sopiva ajankohta eläimistön kannalta
   • ei käyt­etä kas­vin­suo­je­lu­ai­nei­ta kas­vus­ton pe­rus­ta­mi­sen jäl­keen
   • Muokkaus vain kas­vus­ton pe­rus­ta­mi­sen ja päät­tä­mi­sen yh­tey­des­sä
   • Kasvuston päättäminen ai­kai­sin­taan toi­sen kas­vu­kau­den jäl­keen 1.9. al­ka­en tai 15.7. al­ka­en, mikäli kas­vus­to pää­te­tään syys­kyl­vöis­ten kas­vien kyl­vöä var­ten

Peltojen talviaikeinen kasvipeitteisyys

 • Jätetään tietty ala pelloista muokkaamatta
  • ala voi vaih­del­la vuo­sit­tain

Ympäristösopimukset: Kosteikonhoitosopimus

 • Tila on tehnyt vuonna 2015 kosteikonhoitosopimuksen, jonka hoidosta on laadittu hoitosuunnitelma. Vuotuiset hoitotoimet kirjataan hoitopäiväkirjaan:
  • Tarvittaessa lietteen poisto – laskeutusaltaan tyhjennys
  • Tarvittaessa kemiallisten saostusaineiden poisto ja lisäys
  • Patojen ja uomien hoito – patojen ja pengerten tarkastaminen esimerkiksi sortumien varalta sekä kunnossapito.
  • Kasvillisuuden niitto ja kasvijätteen poiskorjuu kosteikolta tai uoman reuna-alueilta – hoitoraivaukset ja -niitot sekä naapurin nautojen laidunnus
  • Veden pinnan korkeuden seuraaminen
  • Vesilintukannan seuranta – lajit, poikueet jne.
  • Pienpetopyynti

Ympäristösopimus: Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitosopimus

 • Kohteista on laadittu hoitosuunnitelma, joka sisältää kirjaukset:
 • Hoitoraivaus
 • Perinteisten maisema-arvojen säilyttäminen
 • Säilytetään ja edistetään sopimusalueen maisema-arvoja hoitamalla kasvi- ja eläinlajien säilyminen ja lisääntyminen
 • Monimuotoisuuden edistäminen

Luonnonhaittakorvaus

 • Yksivuotinen korvaus, maksetaan hallinnassa olevien kor­vaus­kel­pois­ten loh­ko­jen pin­ta-alo­jen pe­rus­teel­la
 • Maksetaan aktiiviviljelijälle, joka on sitoutunut noudattamaan täydentäviä ehtoja ja pitää maatalousmaa avoimena (laidun tai viljelyyn soveltuva kunto)
 • 18-vuo­ti­as (myös alle 18-vuo­ti­as, jos puo­li­so­ täyt­tää ikä­vaa­ti­muk­sen tai har­joi­ttaa tuo­tan­toa yh­des­sä ikä­vaa­ti­muk­sen täyt­tä­vän per­heen­jä­se­nen kans­sa)
 • Tuen saamiseksi hakijalla oltava vähintään 5 ha korvauskelpoista maatalousmaata
 • Vuonna 2015 suojavyöhykealoille maksetaan luonnonhaittakorvaus viljelykasvin mukaan
 • Kor­vaus­kel­poi­suus ja­kau­tuu kor­vaus­kel­poi­suuteen ja LHK-kel­poi­suuteen
 • Kesantorajoite
  • ke­san­to­ja, luon­non­hoi­to­pel­to­nur­mia ja suo­ja­vyö­hyk­kei­tä, jois­ta on teh­ty ym­pä­ris­tö­si­tou­mus v. 2015, voi ilmoittaa yhteensä 25% korvauskelpoisesta alasta

Tässä on osa sääntelystä, mitä tiloilla on. Tietokone ja laskin ovat viljelijän hyviä ystäviä, sillä niiden kanssa vierähtää helposti tovi jos toinenkin. Tukiviidakko näyttää sakealta.. Viidakkoveitselle voisi olla käyttöä, jotta tie olisi helppokulkuisempi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *