Valvotaanko teillä

Kesäöissä on oma tunnelmansa, eikä sitä malttaisi mennä ajoissa nukkumaan. Tällä kertaa kirjoitan kuitenkin toisenlaisesta valvomisesta. Tulossa on jatkoa edelliseen Eksynyt oon tukiviidakkoon -blogi kirjoitukseeni, jossa avasin hieman mitä toimia tuet viljelijöiltä vaativat. Tähän puolestani koostin viime vuonna koulutyönä tekemäni peltovalvontaan valmistautumisen muistilistan. Lisäksi listasin tukikohtaisia valvonnan kohteita case kasvinviljelytilalle.

© Noora Ratilainen 2019
Kuva muutaman vuoden takaa peltokierrokselta.
Pellolla tehdyt havainnot ja niiden perusteella valitut viljelytoimenpiteet kirjataan kirjanpitoon.

Valvontaan valmistautumisen muistilista:
Case kasvinviljelytila

PELTOVALVONTA

Tilakäynnillä tarkastettavat asiat ja asiakirjat määräytyvät sen mukaan mitä tukia on haettu. Asiakirjat on hyvä varata valmiiksi esille, sillä puuttuvista asiakirjoista voi tulla tukien vähennyksiä. Yleensä kuitenkin perustellusti asiakirjoja voi toimittaa määräajassa jälkikäteen. Valvontaan voi varautua pitämällä asiakirjat ajan tasalla ja noudattamalla suunnitelmia. Vipu palvelusta on hyvä tarkastaa lohkojen digitoinnin oikeellisuus ja tehdä tarvittaessa korjauspyyntö. Valmistaudu valvontaan myös pitämällä huolta, että kylvöjen jälkeen pellonkäyttö vastaa hakemuksissa ja kylvöalailmoituksissa ilmoitettua sekä lohkokirjanpitoon liittyvät asiakirjat ovat ajan tasalla.

KESÄN PELTOVALVONTA:

 • Tarkastetaan tukiehtojen toteutuminen, viljelykasvit sekä niiden pinta-alat
 • Vesistöön tai valtaojiin rajoittuvien peltojen suojakaistan tai pientareen tarkastaminen
 • Lohkokojen pinta-alojen mittaaminen kokonaan tai osittain GPS laitteella maastossa tai sähköisesti karttasovelluksessa
 • Täydentävien ehtojen täyttyminen
 • Ympäristökorvauksen ehtojen täyttyminen
 • Valvonnassa tarkastettavat asiakirjat:
  • vuokrasopimukset
  • tuotantosopimukset, siementen vakuustodistukset ja ostokuitit
  • viljelysuunnitelma
  • peltomaan laatutesti
  • aloitetut lohkokohtaiset muistiinpanot
  • hoitopäiväkirja erityisympäristösopimuksista
  • valvontavuoden lannoitekuitit
  • selvitys muista valvontavuonna käytetyistä tai luovutetuista lannoitteista
  • kasvinsuojeluruiskun testaustodistus ja todistus kasvinsuojelututkinnosta tai -koulutuksesta
  • lohkokohtaisten toimenpiteiden asiakirjat

TALVEN ASIAKIRJAVALVONTA

 • Valvonnassa tarkastettavat asiakirjat:
  • valmiit lohkokohtaiset muistiinpanot (kuva 2.)
  • viljavuustutkimukset
  • lanta-analyysi (jos tilasi tuottaa tai vastaanottaa lantaa yli 25 m3 vuodessa)
  • lannan luovutus- ja vastaanottosopimukset (jos tilasi luovuttaa tai vastaanottaa lantaa)
  • hoitopäiväkirja erityisympäristösopimuksista
  • lohkokohtaisten toimenpiteiden asiakirjat (asiakirjat on lueteltu sitoumusehdoissa)
  • lietelannan sijoittaminen peltoon: luovutussopimus, maksukuitti, rahti- tai kuormakirja
  • ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen: luovutussopimus, maksukuitti, rahti- tai kuormakirja

Kuva 2. Lohkokohtainen kirjanpito (Lähde)

 Tilakäynnin valvonnan kohteita tukikohtaisesti

TÄYDENTÄVÄT EHDOT:

 • Asiakirjat:
  • Viiden vuoden välein tehtävä lannan typpianalyysi (jos lantaa vastaanotetaan yli 25 m3 vuodessa)
  • Viljelijän muistiinpanot tai selvitykset mahdollisista täydentävien ehtojen vaatimista toimenpiteistä (esim. hukkakauran torjunta, tilalla käytetyt kasvinsuojeluaineet; voidaan käyttää esim. ympäristötuen lohkomuistiinpanoja)
 • Täydentävien ehtojen toteutumisen tarkastaminen maastossa:
  • Kasvusto on perustettu tarkoituksenmukaisesti ja alueelle sopivalla kasvilajilla ja -lajikkeella
  • Kylvö tai istutus on tehty 30.6. mennessä
  • Kasvinsuojelusta on huolehdittu tarkoituksenmukaisella tavalla ja/tai markkina- ja korjuukelpoisen sadon tuottaminen on mahdollista
  • Hukkakauran ja jättiputken torjunnasta on huolehdittu, jos niitä pellolla esiintyy
  • Todetut kasvit vastaavat ilmoitettuja kasveja (ei alemman tukitason kasveja)
  • Valtaojien ja vesistöjen varsilla on muokkaamaton 1 metrin piennar, jolle ei ole levitetty lannoitteita eikä kasvinsuojeluaineita
  • Vesistöön on jätetty 5 metriä leveä suojakaista, jota ei ole lannoitettu. Seuraavan 5 metrin matkalla pintalevitetty lanta ja orgaaninen lannoitevalmiste täytyy muokata vuorokauden kuluessa levityksestä, muutoin se on kielletty. Suojakaista lasketaan alkavan vesistön reunasta.
 • Tilan hakemat tuet, jotka vaativat täydentävien ehtojen toteutumisen:
  • perustuki
  • viherryttämistuki
  • ympäristökorvaus
  • luonnonhaittakorvaus

VIHERRYTTÄMISTUKI

 • Tarkastetaan, että viljelyn monipuolistaminen toteutuu
  • on viljeltävä vähintään 2 kasvia, joista pääkasvia saa olla enintään 75 % peltoalasta ja muita kasveja viljeltävä vähintään 25%
 • Valvonta yleensä tehdään kasvien säilyttämisajanjaksona 30.6.–31.8.
 • Täydentävien ehtojen toteutuminen

PERUSTUKI

 • Täydentävien ehtojen toteutuminen

YMPÄRISTÖKORVAUS

 • Vähimmäisvaatimusten, perustasojen, ravinteiden tasapainoisen käytön (RTK), lohkokohtaisten toimenpiteiden ja sopimusten ehtojen tarkastaminen
 • Täydentävien ehtojen toteutuminen
 • Ympäristökorvauksen vähimmäisvaatimuksen toteutumisen tarkastaminen:
  • Lannoituksessa on noudatettu lannoitevalmistelaissa (539/2006) annettuja säännöksiä fosforin käytöstä (talviaikainen asiakirjavalvonta)
  • Kasvinsuojeluaineita levittävällä henkilöllä on tutkinto tai koulutus (asiakirjatarkastus tilalla)
  • Käytetty ruisku on testattu tai uusi ruisku on ehtojen mukainen (asiakirjatarkastus tilalla)
 • Ravinteiden tasapainoisen käytön valvonta:
  • Perustaso:
   • Vain Suomessa hyväksyttyjä kasvinsuojeluaineita on käytetty (talviaikainen asiakirjavalvonta)
   • Kasvinsuojeluaineen sitovia myyntipäällysmerkintöjä on noudatettu (talviaikainen asiakirjavalvonta)
   • Voimassa oleva lanta-analyysi (talviaikainen asiakirjavalvonta)
   • Valtaojien ja vesistöjen varsilla on muokkaamaton 1 metrin piennar, jolle ei ole levitetty lannoitteita eikä kasvinsuojeluaineita (maastotarkastus)
   • Vesistöjen varsille on jätetty 5 metriä leveä suojakaista, jolle ei ole levitetty lannoitteita ja seuraavan 5 metrin matkalla lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden pintalevitys on kielletty, ellei peltoa ole muokattu vuorokauden kuluessa levityksestä. Suojakaista lasketaan alkavan vesistön reunasta (maastotarkastus)
   • Kasvusto on perustettu tarkoituksenmukaisesti ja alueelle sopivalla kasvilajilla ja -lajikkeella (maastotarkastus)
   • Kasvinsuojelusta on toteutettu tarkoituksenmukaisella tavalla ja/tai mahdollista tuottaa markkina- ja korjuukelpoinen sato (maastotarkastus)
   • Kasvustosta on huolehdittu niin, että lohkolle on seuraavana vuonna mahdollista perustaa kasvusto tai tuottaa korjuu- ja markkinakelpoinen sato, jos satoa ei ole korjattu (maastotarkastus)
   • Vuosittain levitettävä kokonaistypen määrä on enintään 170 kg/ha tuotantoeläinten lannassa ja lantaa sisältävissä orgaanisissa lannoitevalmisteissa (talviaikainen asiakirjavalvonta)
   •  Liukoisen typen vuotuinen enimmäismäärä (kg/ha) ei ylity (talviaikainen asiakirjavalvonta)
   •  Liukoisen typen lannoitusmäärän ylittäessä 150 kg/ha vuodessa, jaetaan se vähintään kahteen erään, joiden levittämisen välinen aika on vähintään kaksi viikkoa (talviaikainen asiakirjavalvonta)
   •  Syyskuun alusta alkaen levitettävän liukoisen typen määrä on enintään 35 kg/ha   tuotantoeläinten lannassa ja orgaanisissa lannoitevalmisteissa (talviaikainen asiakirjavalvonta)
   •  Kirjanpito lannoitteiden käytöstä asetuksen 1250/2014 13 § mukaisesti (talviaikainen asiakirjavalvonta)
  • RTK:n tarkastettavat tukiehdot:
   • Kasvulohkoja on lannoitettu VNa:n 235/2015 mukaisesti (talviaikainen asiakirjavalvonta)
   • Kirjallinen viljelysuunnitelma (asiakirjatarkastus tilalla)
   • Aloitettu kasvulohkokohtainen kirjapito (asiakirjatarkastus tilalla)
   • Vesistöön 3 metriä leveä suojakaista, jota ei ole lannoitettu ja käytetty kasvinsuojeluaineita (maastotarkastus)
   • Kasvulohkokohtaiset muistiinpanot ovat ehtojen mukaiset (talviaikainen asiakirjavalvonta)
   • Voimassa oleva viljavuustutkimus peruslohkoilla (talviaikainen asiakirjavalvonta)
 • Lohkokohtaisten toimenpiteiden tarkastaminen:
  • 4. ympäristönhoitonurmet; a) suojavyöhykkeet;
   • Suojavyöhykkeen sijainti on ehtojen mukainen (maastotarkastus)
   • Kasvusto on perustettu nurmi ja heinäkasvien siemenillä ja siemenseoksessa on korkeintaan 20 % apiloiden siemeniä (maastotarkastus)
   • Lannoituskieltoa kylvön jälkeen on noudatettu (maastotarkastus/talviaikainen asiakirjavalvonta)
   • Kasvinsuojeluaineita ei ole käytetty kuin poikkeustapauksissa= vakavat rikkakasvi ongelmat (maastotarkastus)
   • Kasvusto on niitetty ja korjattu pois tai laidunnettu (maastotarkastus)
   • Niitetty kasvimassa on käsitelty ja varastoitu ehtojen mukaisesti (maastotarkastus)
   • Laidunnus on toteutettu aiheuttamatta eroosiota ja vaarantamatta luonnon monimuotoisuutta (maastotarkastus)
 • Ympäristökorvaukseen liit­ty­vät asia­kir­jat, muis­tiin­pa­not ja to­dis­tuk­set on säi­ly­tet­tä­vä vä­hin­tään nel­jän vuo­den ajan si­tou­mus­kau­den päät­ty­mi­ses­tä.

YMPÄRISTÖSOPIMUKSET:

MAATALOUSLUONNON MONIMUOTOISUUS JA MAISEMASOPIMUS

 • Sopimuksen/suunnitelman noudattamisesta tarkastetaan seuraavia asioita:
  • Toimenpiteet on aloitettu joka lohkolla 1. vuotena ellei sopimuksessa ole muuta hyväksytty
  •  Mahdollinen laidunnus toteutettu kasvillisuutta olennaisesti muuttamatta
  •  Sopimusaluetta ei ole muokattu, metsitetty, lannoitettu eikä käsitelty kasvinsuojeluaineilla
  • Pellon ja metsän reuna-alue ei ole enempää kuin 20 metriä eikä pellolla sijaitseva metsäsaareke ole enempää kuin 1 ha (erityisestä syystä pellon ja vesistön tai pellon ja tien välinen alue voi olla keskimäärin enintään 40 m leveä)
  • Muita sopimuksessa mahdollisesti edellytettyjä ehtoja on noudatettu
 • Talviaikainen asiakirjavalvonta
  • Lohkokohtaiset muistiinpanot hoitotoimenpiteistä
   • lohkon nimi, tunnus, pinta-ala, vuosittaiset toimenpiteet, toteuttamisaika ja kesto

KOSTEIKKOJEN HOITO

 • Toimenpiteet on toteutettu sopimuksen/suunnitelman mukaan ja oikeilla peruslohkoilla
  • Toimenpiteet on aloitettu joka lohkolla 1. vuotena, ellei sopimuksessa ole muuta hyväksytty
  •  Peruslohkojen pinta-alat ovat oikein (mitataan tarvittaessa)
  •  Muita sopimuksessa mahdollisesti edellytettyjä ehtoja on noudatettu
 • Talviaikainen asiakirjavalvonta
  • Lohkokohtaiset muistiinpanot hoitotoimenpiteistä
 • lohkon nimi ja tunnus, pinta-ala, vuosittaiset toimenpiteet, toteuttamisaika, kesto ja toimenpiteiden vaikutukset ympäristöön.

Korvauksen ehtoihin liittyvät asiakirjat, muistiinpanot ja todistukset on säilytettävä vähintään neljän vuoden ajan sopimuskauden päättymisestä.

KASVIPEITTEISYYDEN VALVONTA

 • Tarkastetaan yleensä erikseen alkukeväästä


© Noora Ratilainen 2019
Pelloilla tehtäviä vesiensuojelutoimenpiteitä voidaan täydentää kosteikoilla.
Niille tehtävistä hoitotoimenpiteistä tehdään muistiinpanot.

Viljelijältä vaaditaan kykyä sietää alati muuttuvaa säännösviidakkoa ja uusia velvoitteita. Silloin aiheutetaan tiloille turhaa työtä, kun erilaiset säädökset ja velvoitteet aiheuttavat moninkertaista ja useaan eri paikkaan tapahtuvaa raportointia. Vuosittain tukiin tulee myös muutoksia ja täsmennyksiä, joista viimeisin tieto löytyy täältä. Onneksi kenenkään ei tarvitse painiskella näiden asioiden kanssa yksin. Erilaiset tukikoulutus ja -tiedotustilaisuudet mm. MTK:n toimesta ovat viljelijän apuna tämän moniulotteisin paletin ajankohtaisten asioiden tiedotuksessa.

Suomessa alkutuotantoa säännellään ja valvotaan voimakkaasti. Kotimainen ruoka ei suotta ole saanut asemaansa maailman kärkijoukoissa sen puhtaudessa, laadukkuudessa ja turvallisuudessa. Unohtamatta tiloilla jo tehtävää työtä myös ympäristön hyväksi. Se ei ole vain pikku puuhastelua, vaan oikeita viljelyteknisiä toimia oikeaan aikaan. Velvoitteilla ja valvonnalla on tarkoituksensa mm. tukien myöntämiseksi tasapuolisin perustein. On kuitenkin tärkeää, että turhat jarrut karsitaan pois niiden heikentäessä kotimaisen alkutuotannon kilpailukykyä muihin maihin nähden.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *